Algemene voorwaarden

1. Alle overeenkomsten dienen geacht tot stand gekomen te zijn op de uitbatingszetel van de verkoper.


2. Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven en kunnen niet leiden tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.


3. Uitvoering van bestellingen of levering van diensten mogen opgeschort worden zo de vorige facturen niet betaald werden of zo de koper enige andere verplichting niet nakomt. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht om de facturatie voort te zetten of de ontbinding ten nadele van de koper te vorderen.


4. Bij niet-afhaling van verkochte goederen binnen de 8 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden ten laste van de koper waardoor de koper een forfaitair bepaalde en onverminderbare schadevergoeding van 25% op de koopprijs dient te betalen voor het geleden verlies en de gederfde winst, onverminderd het recht van elke partij om grotere of kleinere schade te bewijzen c.q. de dwanguitvoering te vorderen.


5. De levering en aanvaarding geschiedt in onze magazijnen. Verzending der goederen geschiedt op risico en kosten van de klant.


6. In ontvangstname van de goederen dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteit. Alle andere klachten dienen behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk rechtstreeks op de zetel te worden medegedeeld. De factuur wordt geacht aangekomen te zijn uiterlijk de tweede werkdag na factuurdatum.


7. Bij afwijking van kwaliteit der goederen kan hoogstens de vervanging worden gevorderd zonder enige vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade.


8. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Mortsel. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging om gelden in ontvangst te nemen. Bij niet-betaling op de vervaldag loopt onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1.25% per maand vanaf de factuurdatum.


9. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van € 50 en een maximum van € 1900, zelfs bij toekenning van respijt.


10. De geleverde goederen blijven, zelfs wanneer ze verwerkt werden, tot de volledige betaling van de prijs en alle verdere vorderingen eigendom van de verkoper, terwijl het risico bij het afsluiten van de overeenkomst overgaat.


11. Alle goederen die zich bij ons bevinden worden volgens uitdrukkelijk vastgestelde overeenkomst in pand gegeven tot waarborg van alle openstaande en toekomstige vorderingen. Daarenboven worden de goederen die onze klanten ons toevertrouwen, beschouwd deel uit te maken van eenzelfde overeenkomst, niet vatbaar voor verdeling, zelfs al worden zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd.


12. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd.


13. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk.


14. Het aanbieden van wissels verandert niet aan de hogervermelde voorwaarden.


15. De bestelling houdt de erkenning en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

 

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie